جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

17 بهمن:معرفی دولت موقت به مردم توسط امام خمینی - صفحه محتوای نمایش چهل سالگی

 

 

17 بهمن:معرفی دولت موقت به مردم توسط امام خمینی

دانلود

با توجه به فرمایش امام مبنی بر راهپیمایی عمومی در تایید دولت بازرگان موج راهپیمایی مردم سراسر کشور را فرا گرفت.