جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

مجلس مردم - نمایش محتوای انتخابات

 

 

مجلس مردم

مجلس،مهمترین جایی است که نظر مردم را در نظام حاکمیتی کشورها جاری می کند.همه کشورها دست کم یک مجلس و بعضی ها دو مجلس دارند که یکی انتخابی است و دیگری اغلب انتصابی.

در ایران فقط یک مجلس داریم و طبق قانون اساسی،کشور هیچ وقت نباید بدون این مجلس باشد. نماینده های این مجلس را مردم شهرها و روستاها و اقلیت های دینی ،هر چهار سال یکبار انتخاب می کنند. نماینده های منتخب در اولین جلسه مجلس سوگند می خورند که از منافع مردم و قانون اساسی دفاع کنند. طبق قانون آنها می توانند در همه امور کشور ورود و درباره موضوعات اظهار نظر کنند و کسی حق ندارد باز خواستشان کند .چون قانون اساسی به نماینده ها مصونیت داده است.

البته بر اساس اصل 69 همه مذاکرات مجلس باید علنی باشد تا مردم در جریان امور باشند.

مهمترین کار نمایندگان مجلس وضع قانون است.