شب هفتم شب ماه محرم کیش

عزاداری هیئتهای مذهبی در هفتمین شب ماه محرم کیش