شب هشتم ماه محرم کیش

عزاداری هیئتهای مذهبی درهشتمین شب ماه محرم کیش