شب ششم ماه محرم کیش

عزاداری هیئتهای مذهبی در ششمین شب ماه محرم کیش