جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

خواب سنگ - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

خواب سنگ

ببین دلیل سرودن برای من شده ایی چقدر خواب ببینم که مال من شده ای چقدر خواب ببینم که بعد از 18 ماه جواب سختی این چند سال من شده ای چقدر بغض گلویم رها شود هر شب نگو ز لوح دلت بی خیال من شده ای به خواب رفته ام اکنون به حالت مستی چقدر خواب عجیبی ست مال من شده ای خدا رسانده شبی را که منتظر بودم تو عاشقانه ترینی احتمال منی  مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست ببین چه خوب قشنگیت مال من شده ای چقدر خواب ببینم که مال من شده ای که اتفاق بیفتد حلال من شده ای تو آمدی گل من یا که خواب می بینم شکوفته دشت و دمن یا که خواب می بینم پس از 2 سال سکوت، انتظار و دلتنگی تو آمدی گل من یا که خواب می بینم .....

سنگ!نه زمان گفتن دارد نه پای رفتن چه مرارتی ست اگر سنگی عاشق سنگی باشد در دوردست ،سنگ عاشقانه هایش را نمی خوند دهان به ترانه و دل تنگی نمی گشاید شاید سنگ مثل ما عاشقانه هایش را خواب می بیند...