رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تجربه در زندگی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

تجربه در زندگی

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارُبِ، وَ خَيْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَكَ، وَ مِنَ الْكَرَمِ لينُ الشِّيم. بادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً؛

نشانه عقل و خرد، به خاطر سپردن تجربه‌هاست. بهترين تجارب، آن است كه تو را پند دهد. رفتار نرم از كرم و بزرگوارى است. فرصت را غنيمت شمار پيش از آن كه از دست برود و اندوه گلوگير شود.

سخن ما پيرامون وصيتنامه اميرالمؤمنين على)عليه السلام ( به امام حسن)عليه السلام( است. قسمت آخر اين وصيتنامه كه بخش عمده اين كلام گهربار را تشكيل مي‌دهد، سفارشهاى موجز آن حضرت مي‌باشد كه در قالب كلمات قصار بيان شده است و درس زندگى دنيا و راه سعادت آخرت را ارائه مي‌كند. اگرچه اينگونه مي‌نُمايد كه اين كلمات ارتباط چندانى با هم ندارند، ولى با اندكى تأمل و برخوردارى از بينش الهى و اسلامى و آشنايى با مكتب اهلبيت)عليهم السلام( مي‌توان ارتباط بين آن‌ها را درك نمود و به اندازه وسع و توان از عمق بىانتهاى اين اقيانوس معارف و حِكَم بهره برد. در قسمتى كه نقل شد، حضرت سرچشمه ديگرى از معارف را معرفى مي‌نمايند و آن بهرهبردن از تجارب ديگران است.

آنچه براى همگان ميسور است و مي‌توانند در زندگى خود از آن استفاده كنند، تجربه است. تجربه‌هاى شخصى و تجربه‌هاى اندوخته شده توسط ديگران، هر دو چراغ راه زندگى است و مي‌تواند راهگشاى آينده ما باشد. در درجه اول تجربه‌هاى شخصى است كه بيش از هر چيز مي‌توان از آن استفاده نمود. اما هزاران افسوس كه آدمي‌ عمر خود را صرف مي‌كند و در شرايط حاد و طاقتفرساى حوادث، تجاربى را كسب مي‌نمايد، ولى در موقعيت مناسب آن‌ها را به كار نمي‌گيرد و چه بسا آن‌ها را فراموش مي‌كند. آيا اين كيفيت برخورد با چشمه‌هاى معرفت جز حماقت نام ديگرى دارد!؟ به يقين هر كس به حسب سن و شرايط زندگى كه دارد در مسايل فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و حتى در كيفيت درس خواندن، معاشرت نمودن، مسافرت كردن و هر مسأله ريز و درشت ديگر كم و بيش تجاربى دارد كه بايد از آن‌ها استفاده كند.

زندگی با فراز و فرودهای متفاوتی همراه است. نیوتن درباره نقش تجربه در زندگی صحبت های مفید و پندآموزی دارد :

 "آرزوی هرکس نتیجۀ تجربه های زندگی او است."