جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

بسیج - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بسیج

بسیج عبارت است از مجموعه ای که درآنها پاک ترین انسانها و فداکارترین و آماده بهکارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت وبرای کمال رساندن وبه خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند... مجموعه ای که دشمن را بیمناک ودوستان راامیدوار وخاطر جمع می کنند