امام حسین علیه السلام فرمودند:

 

ملتی که خشنودی مخلوق را با خشم خدامعامله کند هرگزرستگارنخواهدشد.