سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

راهبرد(رونق تولید) - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

راهبرد(رونق تولید)

طبق آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران: جمعیت بیکار کشور در 12 ماه منتهی به پاییز 97 حدود (سه میلیون و صدوهفتادهزار نفر)و جمعیت شاغل کشور نیز بالغ بر (بیست و سه میلیون و نهصد هزار نفر)برآورد شده است بااین حال رهبر انقلاب طی چندین سال گذشته و پیام سالهایی که با محوریت اشتغال و تولید نامگذاری شده اند راهبردهای اساسی دررابطه با رونق تولید بیان نمودن که باید یادآوری شده و مورد توجه قرارگیرد مانند این فراز:

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قراربگیرد ممکن هست چندین منشا اثر نباشد من علاج را دراین می بینم که مجموعه را به نقاط مهم تقسیم بکنم وبرای هر نقطه کلیدی ومهمی یک فصلی از زمان را قراربدهیم و از مسئولین و افراد شاخص واز آحاد مردم بخواهیم که همه همت خود را برای نقاط کلیدی متمرکز کنند.

در فراز دیگر فرموده اند:

اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل بکنیم ،مشکل تولید داخلی را حل بکنیم،بخواهیم مسئله بیماری را حل بکنیم ،بخواهیم گرانی را مهار بکنیم همه اینها درمجموعه مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی گنجیده است.

ایشان همچنین فرموده اند:

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بخشیم ، مسئله تورم حل خواهد شد،مسئله اشتغال حل خواهد شد اقتصاد داخلی به معنای واقعی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مایوس و ناامید خواهدشد وقتی دشمن مایوس شد تلاش دشمن توطئه دشمن تمام خواهدشد.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در فرازی دیگر فرمودند:

تولید اگر چنانچه به راه بیافتد هم می تواند مشکلات معیشتی را حل کند هم می تواند استغناء کشور را تامین کند از بیگانگان و دشمنان و هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند هم حتی می تواند مشکل ارزش پول ملی را تاحدودزیادی برطرف کند.

ایشان همچنین فرموده اند:

اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه ای وارد نشود راهش چی؟ راهش مراجعه بکنیم به درون کشور ، به درون ملت از نیروهای درونی کشور استفاده بکنیم.