برندگان مسابقه موج گردشگر

نام برنامه : موج گردشگر
  • مجتبی سربلند
  • حاجی زاده
  • فاطمه زنجانی
  • آقای ریاضی
  • خانم محمدی