برندگان مسابقه ضیافت الهی

نام برنامه : ضیافت الهی
 • پارسا عاطفی
 • سیده مژگان سعیدی
 • فاطمه فرهادی
 • نادیا اردشیری
 • آقای امیری
 • علی علی پور
 • حسین فرهادی
 • الهه وکیلی
 • سید داود حسینی
 • مریم نایینی
 • محمد ربیعی
 • فائزه ذوالفقاری
 • سامیار صالحیان
 • ماهور ناصری
 • ابوالحسن جهانی