برندگان برنامه موج گردشگر 94/12/24

نام برنامه : موج گردشگر
  • ناهید محمدی
  • ستایش کریمی
  • دادا شمس
  • هاله جلالی