برندگان برنامه کیش و زندگی

نام برنامه : کیش و زندگی
  • لیلا پور خدا مرادی
  • سید حسین میر احمدی
  • صغری هیبت الهی
  • شهین دخت کریم قاسمی