اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶

فرکانس هاي پخش سیما

 

 

فرکانس هاي پخش سیما

از طریق شماره کانال 47 بر روی TS1:(بر روی دستگاه های دیجیتال)

شبکه یک

شبکه دو

شبکه سه

شبکه چهار

شبکه تهران

شبکه خبر

شبکه آموزش

شبکه قرآن

شبکه سلامت

شبکه تماشا

از طریق شماره کانال 53 بر روی TS2: (بر روی دستگاه های دیجیتال)

شبکه مستند

شبکه شما

شبکه بازار

شبکه نمایش 

شبکه آی فیلم 

شبکه پرس تی وی

شبکه العالم

شبکه ورزش

شبکه پویا

شبکه کیش