فرکانس های امواج شبکه های رادیویی

ARDIO))

رادیو

FM

 

کیش

  99.2     (MHz)

پیام

101/1     

صبا

105/1     

قرآن

99/9      

گفتگو

103/3       

نمایش

107/8      

مناسبتی

95/5      

آوا

93/5        

ورزش

92