فرکانس های شبکه های سیما

        شبکه یک

        شبکه دو

        شبکه سه

       شبکه چهار

       شبکه پنج

       خبر

       آموزش

       قرآن

      سلامت

      نسیم  و تمام رادیوهای سراسری (18 سرویس)وصدای عربی برونمرزی

 

شماره کانال 47 بروی ts1

 

     نمایش

     افق

     آی فیلم

    پرس تی وی

    ورزش

    پویا

    مستند HD

    شبکه کیش و رادیو نمای کیش و رادیو کیش

 

شماره کانال 53 بروی ts2

 

    کوثر

    شما

    امید

    ایران کالا

   شبکه 3 HD

    تماشا HD  و تمام رادیونماهای سراسری( 17 سرویس)

 

شماره کانال 53 بروی ts3