صدای کیشوند| مطالبات شما مخاطبین هروز ساعت9:00 از رادیوکیش آرشیو

در رادیو کیش شنیده می شوید
در رادیو کیش شنیده می شوید
در رادیو کیش شنیده می شوید
در رادیو کیش شنیده می شوید شما...
در رادیو کیش شنیده می شوید شما...
در رادیو کیش شنیده می شوید شما...

نتیجه پیگیری مطالبات شما مخاطبین محترم|شنبه تا پنجشنبه ساعت9:00 از رادیو کیش آرشیو

در«پس چی شد ؟»مطالبات مردمی و وعده های...
در «پس چی شد ؟» مطالبات مردمی و وعده های...
در «پس چی شد ؟»صدای جزیره پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...
در «پس چی شد ؟»رادیو کیش پیگیری مطالبات...

مخاطبین محترم مطالبات خود را مطرح،تا از مسئولین مربوطه پیگیری نماییم

Text to Identify