صدای کیشوند| مطالبات شما مخاطبین هروز ساعت9:00 از رادیوکیش آرشیو

در رادیو کیش شنیده میشوید....
شما مخاطبین محترم می توانید...
در رادیو کیش شنیده می شوید
در رادیو کیش شنیده می شوید
در رادیو کیش شنیده می...
در رادیو کیش شنیده می شوید

نتیجه پیگیری مطالبات شما مخاطبین محترم|شنبه تا پنجشنبه ساعت9:00 از رادیو کیش آرشیو

در «پس چی شد ؟» مطالبات مردمی و وعده...
در رادیو کیش شنیده می شوید...
در «پس چی شد ؟» مطالبات مردمی و وعده...
در «پس چی شد ؟»...
ارتباط با مسئولین
در «پس چی شد ؟»...
در «پس چی شد ؟»...
در «پس چی شد ؟» مطالبات...
در «پس چی شد ؟» مطالبات...

مخاطبین محترم مطالبات خود را مطرح،تا از مسئولین مربوطه پیگیری نماییم

Text to Identify