« بازگشت به داستان های کوتاه

کتاب خاطرات حاج سیاح

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
کتاب خاطرات حاج سیاح
پاسخ
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۱۴:۱۷
کتاب خاطرات حاج سیاح اثر حمید سیاح می باشد. این کتاب  از لحاظ تاریخی و اجتماعی و مخصوصا از لحاظ توصیف مبارزات در کشور یگانه است. چون حاج سیاح خود در این مرحله از پیشقدمان و مردان رابط و موثر بوده است تا بدانجا که به زندان هم رفت و در نزد ناصرالدین شاه او را چنان جلوه دادند که شاه زیر عکسش او را با صفت پدر سوخته یاد کرد و البته این صفت مایه عیبی و نقصی برای او نشد و حالا هم عنوانی هست برای مظلومیت او. این خاطرات اطلاعات مبسوط  وتازه ای است که درباره ظل السلطان حاکم اصفهان در آن آمده است و باید دانست که حاج سیاح با دستگاه و دیوان ظل السلطان بی ارتباط نبوده است.در قسمتی از متن این کتاب می خوانیم :
" سعدالدوله که وقتی وزیر مختار در بلژیک بود و زمانی وزرات تجارت را به او داده بودند و بواسطه ضدیت با موسیو نوزو بلژیکیان خود را خیرخواه ملت بخرج داده بود.ملتیان استدعا کردند او را از یزد که به آنجا تبعید شده بود خواستند و در طهران انتخاب کرده و در سرلوحه آزادیخواهان بلکه ابوالمله اش خواندند . لکن او مرد جاه طلبی است که عاقبت معلوم خواهد شد. بهارستان را که عمارت مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار و از قصور عالیه دولت است از شاه برای مجلس خواستند او هم دستخط کرده داد. شصت و دو نفر از طهران بزودی  انتخاب شدند ونظامنامه انتخابات به تمام ولایات ارسال شد
0 (0 آرا)